Anatoliy Kuznetsov « " " -35» 2000 WORKS BIORGAPHY
110100cm, 43,31x39,37in, .