Anatoliy Kuznetsov « " "» 2000 WORKS BIORGAPHY
100110cm, 39,37x43,31in, .